📷 Follow SI-LA-GI on Facebook and Instagram

From Zero to Zero and Back
Exhibition

Gallery Exhibition House, Budapest, 2012

🇭🇺 Magyar verzió az angol szöveg alatt. Görgessen lejjebb. ⬇️ 


Text in English: 


In the midst of a devastated forest... a blue-eyed Black dwarf completes his task.


His neighbor, Xiao Fo, stands on one leg over nothingness in the garden of special formations (K.Zs. Drölma), perhaps pondering and laughing about our situation, China, Ai Weiwei, or the absence of his missing arm, now replaced with gold.


What makes an object or a creation valuable?


Is it the name, the visual impact, or the content's effect?


On one wall, there's a genuine Picasso, but beneath its signature, dated, someone else's name is also visible.


Whose creation is this? What did the first sign, and what (or whom) did the other?


On the opposite side, two paintings. They appear as though they were painted by Tamara de Lempicka.


Owning expensive art objects is also part of the image of people considered successful by "advanced" societies. The order/evaluation form stuck on the picture indicates the sinking of intellectual value into the status of material value. In my approach, I would say that a person tries to substitute the loss of inner spiritual security with an exclusive house, covers the absence of their (essential) self-realization with an exclusive car, and uses an exclusive wife or/and an exclusive lover to demonstrate their capacity for love. Completeness of the image also includes appearing as a humanist cultured person, a lack of which is masked by exclusive artworks, a designed environment, and exclusive clothes. Thus, the illusion of illusion is nearly complete. The list of selectable attributes does not include intellectual independence or freedom as a desirable goal, -although we know of its existence and feasibility- and its creation results in a broader perspective than any social rank or position.


In the case of a creation, is the object itself or the thought it embodies more valuable?


We buy status symbols, large and small, fulfilling expectations, even though the Game could be over at any moment...


A message runs on an advertisement display, talking about the creation process of the artwork itself, but the emphasis is on the realization or the radical change in perspective. I have also created this realization in the form of a painting written/painted in Chinese and Thai (the latter is not exhibited here).


The Chinese version is also supplemented with an English-language tacepao. The text is identical in all three languages, yet formal changes also subtly affect the content.


"You are cowards. You routinely produce images without wanting to discover anything about yourselves or the world.


You waste the opportunity of life in the hope of momentary success, wealth. You repeat pleasing phrases about yourselves.


Your ignorance should give you the strength to step into unknown territory, to discover and reveal what is personal yet hidden from you, even at the risk of making mistakes. Do not be afraid to err. Better to stutter than to lie fluently.


The game is over. (excerpt.)


America Settlement, which could also be called Hungarian Residential Park.


A yellow reflective sign used on roads shows a relief impression of an apartment floor plan, which can also be understood as the home of consciousness. Designing the exit is a personal task.


The "Buy One, Get One Free" series of images can be approached not only from a political perspective.


With this everyday advertising slogan and the attached image, a small impulse for insight can be born.


Although I specifically point out the conflicts between nations and religions in our world through the images, the same conflict arises from a lack of tolerance and acceptance in our personal environment today, and in a more complex manner within ourselves. As a thought approach to managing recognized emotions, I offer my work from the European 20th-21st century, which reflects on the conflicts of European countries.


There's a picture, there's no problem.


But on the same picture, I also say No picture, no problem.


This seemingly contradictory statement is part of reality (Reality). The content means something different to everyone, yet the constant external, internal, material, physical, and intellectual change remains valid for everyone, always.


The images, placed in different locations and in different orders, mean different things.


Just like the words written here.


The title given to our joint work with Endre Sziráki became the namesake of this exhibition.


I do not comment on the picture in detail, I simply invert the title of Gábor Andrasi's writing, Instead of Strategy, Haiku.


Text in Hungarian :


Letarolt erdő közepén… kék szemű Fekete törpe végzi feladatát.


Szomszédja Xiao Fo a különleges képződmények kertjében (K.Zs. Drölma) egy lábon áll, a semmi felett.


Hiányzó karja helye arany, Kína, Ai Weiwei, vagy talán a mi helyzetünkön elmélkedik és nevet.


Mitől értékes egy tárgy, vagy egy alkotás?


Egy névtől, kettőtől , látványtól, vagy tartalmi hatástól?


Az egyik falon egy valódi Picasso, de szignója alatt, dátummal ellátva valaki másé is látható.


Kinek az alkotása ez ? Mit szignált az első és mit (vagy kit) a másik?


A másikon oldalon két kép. Úgy néz ki mintha Tamara de Lempicka festette volna.


A “fejlett” társadalmak által sikeresnek tartott emberek imázsához hozzátartozik drága műtárgyak birtoklása is. A képre ragasztott megrendelő / értékelő blanketta a szellemi értéknek az anyagi értékrend státuszába való sülyedését jelzi. Megközelítésemben azt mondanám, hogy az ember, belső szellemi biztonságának elvesztését exkluzív házzal próbálja meg helyettesíteni, személyisége (lényegi) megvalósításának hiányát exkluzív autóval palástolja, szeretettel teli ember voltának demonstrálásaként exkluzív feleség, vagy / és az exkluzív szerető szolgál. Az imázs teljességéhez hozzátartozik a humanista kultúremberként való megjelenés is, aminek hiányát exkluzív műtárgyak , dizájnolt környezet és exkluzív ruhák leplezik. Az illúzió illúziója így majdnem teljes. A választható attribútumok listáján nem szerepel a szellemi függetlenség vagyis a szabadság mint igényelhető cél, -holott létezéséről és megvalósíthatóságáról tudunk – és megteremtése nagyobb perspektívát eredményez mint bármiféle társadalmi rang, vagy pozíció.


Egy alkotás esetében maga a (mű)-tárgy vagy a benne rejlő gondolat az értékesebb ?


Státusz szimbólumokat vásárolunk nagyban és kicsiben, elvárásoknak teszünk eleget,holott a Játéknak bármikor vége lehet (Game is over)…


Reklámszöveg megjelenítőn fut egy üzenet, amely magának az alkotásnak az elkészülési folyamatáról (is) szol, de a hangsúly mégis a létrejött felismerésen vagyis a radikális szemléletváltáson van. Ezt a szövegben is rögzített felismerést kínai és thai nyelven írt / festett kép formájában is elkészítettem ( az utóbbi itt nincs kiállítva.)


A kínai változat angol nyelvű tacepaóval is ki van van egészítve. A szöveg mind három nyelven azonos, mégis a formai változások módosítóslag hatnak a tartalomra is.


“Gyávák vagytok. Rutinosan képeket gyártotok anélkül, hogy valamit meg akarnátok ismerni magatokból vagy a világból.


Pazaroljátok az élet lehetőségét, pillanatnyi siker, gazdagság reményében. Önmagatok tetszetős frázisait ismételgetitek.


Tudatlanságotok erőt kellene adjon, ismeretlen területre lépni, hogy akar tévedések árán is, megismerhessétek és feltárhassátok azt, ami személyes, de rejtve van előttetek, holott bennetek van. Ne féljetek hibázni. Inkább dadogjatok, mint folyékonyan hazudjatok.


A játéknak vége. (részlet.)


America Settlement ( Amerika Lakópark ) melyet Magyar Lakóparknak is lehetne nevezni.


Autóutakon használt sárga fényvisszaverő táblán relief nyomással készült lakás alaprajz látható. A lakás felfogható a tudat otthonának is. A kijárat kialakítása személyes feladat.


Az Egyet fizet kettőt kap képsorozat nem csak politika szemszögéből közelíthető meg.


Ezzel a hétköznapi reklám szlogen- valamint a hozzákapcsolt kép- segítségével apró impulzus születhet, belátásra.


Bár a képeken keresztül konkrétan is rámutatok világunkban játszódó nemzetek és vallások közötti ellentétekre, de ugyanez a tolerancia és elfogadás hiányból fakadó konfliktus játszódik napjainkban, személyes környezetünkben, illetve meg összetettebb módon mi magunkban is. A felismert indulat kezelésére felajánlom gondolati megközelítésként Európai XX- XXI század c munkámat amely az európai országok konfliktusaira reflektál.


Van kép, nincs baj.


De ugyan azon a képen azt is mondom Nincs kép nincs baj.


Ez az ellentmondásosnak tűnő állítás a valóság része (Walóság ) . A tartalom, mindenki számára mást jelent, ugyanakkor a folyamatos külső, belső, anyagi , fizikai valamint szellemi változás is mindenki számára , mindig érvényben marad.


A képek különböző helyeken, különböző sorrendben elhelyezve mást és mást jelentenek.


Szintúgy mint az itt leírt szavak.


Sziráki Endrével készített közös munkánknak adott cím lett a névadója ennek a kiállításnak.


A képet nem kommentálom részleteiben, csupán megfordítottan idézem Andrási Gábor írásának címét, Stratégia helyett Haiku.